SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ
CIESIÓŁKA AUTO GROUP SPÓŁKA JAWNA

Zgodnie z wymaganiami art. 13 i art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Firma CIESIÓŁKA AUTO GROUP SPÓŁKA JAWNA informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto informujemy, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. Kontakt w sprawie realizacji żądań możliwy jest pod adresem: Firma CIESIÓŁKA AUTO GROUP SPÓŁKA JAWNA, 64-100 Leszno, ul. Aleje Konstytucji 3 maja 13, lub adresem  e-mail: agi@agi.com.pl

Dotyczy:

  1. Kontrahenci i klienci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy,
że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych:

  • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c) RODO

  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej  dane są przetwarzane
    w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub
z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury. Odbiorcy  danych osobowych są tylko
i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także kontrahenci: firmy obsługujące nasze systemy informatyczne, doradztwa biznesowego, hosting poczty elektronicznej oraz doradztwo prawne. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.

  1. Dane związane z prowadzeniem firmy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy,
że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f), tj. w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane kontaktowe oraz teleadresowe. Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej. Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także kontrahenci obsługujący nasze systemy informatyczne, hosting poczty elektronicznej oraz doradztwo prawne. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

  1. Poczta mailowa i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych, z którymi kontaktujemy się drogą teleinformatyczną, informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie w celach komunikacji, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny;

  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres).

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Call Now Button